CENK (BENEOV)

GENEMUSIC
Tyrova 179, tel. (0301)256 81
Tyrova 2088, tel. (0301)72 61 91, (0301)72 61 92
Vnoukova - trnice
Ptelstv en MC: 125 K, CD: 195 K
Mda MC: 150 K, CD: 250 K
Karavany sn MC: 150 K, CD: 250 K

MUSIC SHOP PRESSTON

Vlaka Antka (Eliky Pemyslovny 445, Praha 5 - Zbraslav)
Ptelstv en MC: ? K, CD: ? K
Mda MC: ? K, CD: 249 K
Karavany sn MC: ? K, CD: 240 K

MUZIKA (DANIELA)

Jirskova 25
Ptelstv en MC: ? K, CD: ? K
Mda MC: ? K, CD: 290 K
Karavany sn MC: ? K, CD: ? K
HTML design © Radek Klempera 1998